Záznam o nehodě – nezbytný podklad při hlášení pojistné události

27.03.2024

Správně vyplněný záznam o dopravní nehodě je předpokladem k rychlému a úspěšnému vyřízení pojistné události. Obsahuje totiž všechny podstatné informace, které pojišťovna potřebuje znát, aby mohla uhradit vzniklé škody. Abyste na žádný z údajů nezapomněli, je ideální použít jednotný evropský záznam o dopravní nehodě. Vše potřebné k jeho vyplnění se dozvíte v následujících řádcích.

záznam o nehodě

Záznam o nehodě vyplňují společně oba řidiči

Obsah článku

Kdy je záznam o nehodě nutností?

Povinnost sepsat záznam o nehodě ukládá účastníkům dopravní nehody zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a to v § 47 odst. 3 písm. g). Podle tohoto ustanovení jsou účastníci dopravní nehody povinni “v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků; záznam lze pořídit a jednotlivě autentizovat též elektronicky, podepíší-li jej účastníci elektronickým podpisem”.

Záznam o nehodě se tedy týká dopravních nehod, ke kterým není nutné volat Policii ČR, tzn. případů, kdy:

 • nedošlo ke zranění ani usmrcení osob,
 • nedošlo ke škodám na majetku třetích osob (např. na svodidlech, dopravním značení, zaparkovaném vozidle),
 • škoda na některém z vozidel nepřesáhne 100 000 Kč (včetně přepravovaného nákladu),
 • účastníci dopravní nehody sami zabezpečí obnovení plynulosti provozu.

V ostatních případech nehodu a její okolnosti prošetří policisté a následně vystaví protokol o dopravní nehodě, který při hlášení pojistné události poslouží jako podklad pro pojišťovnu.

Policii neváhejte na místo nehody přivolat také v případě, že řidič, který nehodu zavinil, s vámi při vyplňování záznamu o nehodě odmítá spolupracovat, nemá sjednané povinné ručení nebo máte podezření, že je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Lehké dopravní nehody nevyžadují přítomnost policie

Lehké dopravní nehody nevyžadují přítomnost policie

Záznam o nehodě a jeho forma

Zákon ani jiný předpis neudává, jakou formu má záznam o nehodě mít. Je tedy na vás, zda použijete pro záznam o nehodě online formulář, který jste si sami vytiskli, samopropisovací formulář, který jste obdrželi od pojišťovny, nebo prázdný list papíru. Použijete-li známý modro-žlutý formulář, odpadne vám starost s vymýšlením, co vše do záznamu o nehodě zapsat. Tento formulář má navíc stejnou podobu ve všech evropských zemích, proto mu snadno porozumíte a bez problémů ho vyplníte i při nehodě v zahraničí.

Kde získat evropský záznam o dopravní nehodě?

Záznam o nehodě přikládá obvykle pojišťovna k dalším dokumentům, které obdržíte při uzavření povinného ručení. Potřebujete-li nový formulář, obdržíte ho opět od pojišťovny na některé z jejích poboček.

Formulář je samozřejmě také dostupný online – můžete si ho tedy jednoduše stáhnout a vytisknout. Myslete ovšem na to, že pokud použijete pro záznam o dopravní nehodě online formulář, nebude se jednat o samopropisovací formulář, kde se údaje propisují na další dvě stránky. Budete proto potřebovat 3 kopie (pro každého z účastníků a pro pojišťovnu).

Záznam o dopravní nehodě si můžete stáhnout zde: formulář nehoda pdf.

Jak vyplnit záznam o nehodě?

Záznam o dopravní nehodě vyplňujte čitelně, výstižně a pravdivě. Snažte se, aby uvedené informace byly co nejpřesnější a nejpodrobnější. Zachovejte pokud možno chladnou hlavu a postupujte systematicky bod po bodu. Při vyplňování údajů o druhém účastníkovi nehody máte právo vyžádat si od něj občanský i řidičský průkaz.

Jednotný evropský záznam o dopravní nehodě obsahuje následujících 15 bodů. Tyto body zároveň použijte jako vodítko v případě, že u sebe záznam o nehodě žádný z účastníků nemá a okolnosti nehody sepisujete na prázdný papír.

Úvodní část obsahuje základní informace o průběhu nehody:

 1. datum a čas nehody;
 2. místo nehody – k popisu, kde k nehodě došlo, použijte názvy ulic, čísla domů, číslo a kilometr silnice, směr silnice, blízkost obce apod.;
 3. zranění – zaškrtněte, zda došlo při nehodě ke zranění, a pokud ano, nezapomeňte přivolat policii a lékařskou pomoc;
 4. věcná škoda na jiných vozidlech (která nebyla účastníky nehody) nebo předmětech – zaškrtněte, zda k takové škodě při nehodě došlo, a pokud ano, nezapomeňte přivolat policii;
 5. svědci – u každého svědka uveďte jeho jméno, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště.

  Záznam o nehodě – základní informace o nehodě

  Dále se evropský záznam o dopravní nehodě rozděluje na dvě barevně odlišené části (modrou a žlutou), kde se stejné informace vyplňují pro každé vozidlo zvlášť (vozidlo A, vozidlo B). Dbejte na to, abyste v průběhu vyplňování z nepozornosti údaje o vozidlech / účastnících nehody nezaměnili.

 6. pojistník / pojištěný – pro vozidlo A i B uveďte jméno, adresu trvalého bydliště a telefonní číslo osoby, na kterou je uzavřená smlouva o povinném ručení;
 7. vozidlo – u obou vozidel uveďte tovární značku, typ, rok výroby, registrační značku a stát registrace – všechny tyto informace vyčtete z malého technického průkazu;
 8. pojistitel – u vozidla A i B uveďte název pojišťovny (a nejlépe i pobočky), u které má majitel uzavřené povinné ručení, dále číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a informaci o tom, zda je k vozidlu uzavřené i havarijní pojištění;
 9. řidič – u obou vozidel uveďte podrobné údaje o osobě, která v době nehody vozidlo řídila, tzn. jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, kontakt (telefon / e-mail), číslo řidičského průkazu, skupinu řidičského oprávnění;

  Záznam o nehodě – údaje o vozidlech a účastnících

 10. body vzájemného střetu – na vozidle A i B označte šipkou přesné místo střetu;
 11. viditelná poškození – slovy popište, jaká viditelná poškození jsou na vozidle A i B (např. rozbité zadní sklo, poškozený přední nárazník);
 12. okolnosti nehody – u každého vozidla zaškrtněte odpovídající body (vozidlo předjíždělo, odbočovalo vlevo, couvalo apod.) a následně zapište, kolik políček jste označili;
 13. nákres nehody – nakreslete plánek s vyznačením ulic, dopravních značek a semaforů a zakreslete do něj postavení a směr jízdy vozidel A i B v okamžiku střetu;
 14. poznámky – uveďte případné další důležité doplňující informace a v případě, že k formuláři přikládáte další přílohu (např. s fotografiemi), uveďte to také do poznámek;
 15. podpisy – podpisem potvrďte správnost a úplnost uvedených údajů (pozor – podpis neznamená uznání viny).

  Záznam o nehodě – průběh a následky nehody

  Jakmile záznam o nehodě oba účastníci nehody podepíší a oddělíte jednotlivé listy, žádné údaje už nedoplňujte. Přikládáte-li k formuláři přílohu, je nutné, aby byla podepsaná oběma řidiči.

Nahlášení pojistné události pojišťovně

A co s vyplněným formulářem dál? Co nejdříve jej předejte pojišťovně, u níž má sjednané povinné ručení ten, kdo nehodu zavinil. Pro uplatnění nároku na náhradu škody z povinného ručení je třeba, aby danou pojišťovnu kontaktovali oba účastníci dopravní nehody, tedy viník i poškozený. Většina pojišťoven umožňuje nahlásit škodu online, což je nejrychlejší a nejjednodušší. Pojišťovnu ale můžete kontaktovat i telefonicky, e-mailem nebo osobně na pobočce.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pokud se stanete účastníky dopravní nehody, nejprve označte místo nehody (použijte výstražná světla, výstražný trojúhelník a reflexní vestu) a zjistěte, zda jsou na místě zranění. Pokud ano, poskytněte jim první pomoc a přivolejte záchrannou službu. Pokud to situace vyžaduje, přivolejte také policii. V případě, že se nehoda obejde bez přítomnosti policie, vyplňte společně s druhým účastníkem nehody záznam o nehodě, který následně předložíte pojišťovně, u níž má sjednané povinné ručení viník nehody. Potřebujete-li zajistit odtah vozidla nebo jiné asistenční služby, můžete se obrátit na Linku pomoci řidičům na čísle 1224.

Povinnost sepsat záznam o nehodě se týká dopravních nehod, ke kterým není nutné volat Policii ČR, tedy případů, kdy:

 • nedošlo ke zranění ani usmrcení osob,
 • nedošlo ke škodám na majetku třetích osob (např. na svodidlech, dopravním značení, zaparkovaném vozidle),
 • škoda na některém z vozidel nepřesáhne 100 000 Kč (včetně přepravovaného nákladu),
 • účastníci dopravní nehody sami zabezpečí obnovení plynulosti provozu.

V ostatních případech nehodu a její okolnosti prošetří policisté a následně vystaví protokol o dopravní nehodě, který při hlášení pojistné události poslouží jako podklad pro pojišťovnu.

Zeptejte se druhého účastníka nehody, zda nemá formulář u sebe. V případě nehody dvou vozidel vám totiž stačí jedna samopropisovací sada. Pokud formulář nemá ani jeden z vás, jednoduše vypište všechny podstatné údaje, které má záznam o nehodě obsahovat, na čistý papír a takto sepsaný záznam o nehodě oba podepište.
Evropský záznam o dopravní nehodě je k dispozici ke stažení například na webových stránkách pojišťoven nebo ministerstva dopravy. Stáhnout si ho můžete i na našem webu na následujícím odkazu – formulář nehoda pdf.

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel SURI.CZ. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@suri.cz