Pravidla soutěže Se Suri na Teribear hýbe Prahou

Suri.cz / Pravidla soutěže Se Suri na Teribear hýbe Prahou

Úplná pravidla soutěže Se Suri na Teribear hýbe Prahou

(dále jen „Soutěž“)

1.  Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Se Suri na Teribear hýbe Prahou je společnost PFP s.r.o. se sídlem Frýdlantská 210/12, 460 01  Liberec, IČ 25918184, spisová značka C 17808 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Pořadatel“).

2.  Doba soutěže

Soutěž probíhá od 7. 9. 2017 do 20. 9.2017 (dále jen „soutěžní období“).

3.  Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit návštěvníci akce Teribear hýbe Prahou 2017, kteří jsou fyzické osoby starší 13 let a mají doručovací adresu na území ČR (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společností PFP s.r.o. , Renomia a.s. a členové poroty.

4.  Průběh soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že se na akci Teribear hýbe Prahou 2017 vyfotí s kartonovým modelem maskota produktu Suri. Fotografii poté Soutěžící, u nezletilých případně jeho rodič či zákonný zástupce, umístí na profil (stránku produktu) Suri.cz na Facebooku nebo na svůj osobní profil na Facebooku či Instagramu s označením #terisuri. Soutěžící se může zúčastnit maximálně třemi fotografiemi za dobu trvání akce. Pokud Soutěžící přidá více fotografií, porota z nich vybere dle vlastní úvahy tři, které budou přijaty do soutěže.

Vyhodnocení soutěže

Tříčlenná porota ve složení umělecký fotograf, grafický designér a marketingový pracovník Pořadatele vybere v soutěžním období ze zveřejněných fotografií na Facebooku a Instagramu označené #terisuri, pět nejlepších fotografií, jejichž autoři získají výhru. Výběr nejlepší fotografie proběhne celkem pětkrát, a to 9., 11., 13., 15. a 18. září 2017, přičemž v každém z těchto pěti dnů bude vybrána jedna vítězná fotografie. Do každého výběru budou zařazeny fotografie, které byly v souladu s těmito pravidly umístěny na Facebook nebo na Instagram nejpozději do 20:00 hodin dne, ve kterém hodnocení probíhá.

Vybrané fotografie Pořadatel umístí na profil (stránku produktu) Suri.cz na Facebooku a Instagramu.

Do soutěže se započítávají jen obrázky zveřejněné nejpozději dne 17. 9. 2017.

5.  Výhry v soutěži

Soutěžit se bude o 5 výher.
Výhrou je poukázka na nákup v hodnotě 500 Kč v obchodním centru Palladium.
Každý Soutěžící může v průběhu soutěže vyhrát maximálně 1 výhru.

Výherci budou informováni o výhře zástupcem Pořadatele, prostřednictvím zprávy na Facebooku nebo Instagramu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 25. 9. 2017. V případě, že nebude možné výhru předat výhercům nejpozději dne 1. 10. 2017, anebo odmítne-li výherce převzít příslušnou výhru, zaniká jeho účast v soutěži a výhra bude nabídnuta v pořadí dalšímu vybranému soutěžícímu.

6.  Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Umístěním fotografie na profilu Suri.cz na Facebooku nebo na svůj profil na Facebooku či na Instagramu s označením #terisuri, vyjadřuje Soutěžící (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce účastníka soutěže) souhlas, aby fotografie umístěná jak na profilu Suri.cz na Facebooku tak současně i na profilu Suri.cz na Instagramu a dále, aby jeho bylo zveřejněno ve výsledkové listině na facebookovém profilu Suri.cz a dále, aby Pořadatel po dobu jednoho roku od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu 1 roku pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) Pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce výherce soutěže) zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly Pořadatelem použity a zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže. Rodiče nebo zákonní zástupci vyjadřují tento souhlas v zastoupení dítěte. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) mají právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Soutěžící mají dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

7.  Všeobecná ustanovení

Pořadatel je oprávněn kontrolovat nahrávané fotky obrázků a bez dalšího vysvětlení vyřadit takové, které budou z jakéhokoliv důvodu dle jeho rozhodnutí nevhodné, přičemž proti vyřazení není možné odvolání a Pořadatel jej nemusí zdůvodňovat.

Soutěžící odpovídá za to, že vyfotografovaný obrázek je dílem Soutěžícího a obrázky neporušují žádná práva třetích stran.

Soutěžícím nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhra se nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Soutěžících nebo jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry. Při nesplnění podmínek soutěže ztrácí účastník právo na výhru. Ze soutěže jsou vyřazeni zaměstnanci Pořadatele, osoby v obdobném postavení a členové poroty. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel je oprávněn v případech hodných zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Tato změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění na dále uvedených internetových stránkách.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku. Pořadatel neodpovídá za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde jsou informace o soutěži uveřejněny.

Pravidla soutěže jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách www.suri.cz/terisuri2017. Pravidla soutěže jsou pro účastníky soutěže závazná. Účastí v soutěži projevuje účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  1. 9. 2017