226 289 779

pracovní doba

Pravidla soutěže Křížovka

Suri.cz / Pravidla soutěže Křížovka

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE KŘÍŽOVKA

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost PFP s.r.o., se sídlem Frýdlantská 210/12, Liberec, PSČ 460 01, zapsaná u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  178 08, IČ: 25918184 (dále jen „organizátor“).

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost PFP s.r.o., se sídlem Frýdlantská 210/12, Liberec, PSČ 460 01, zapsaná u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  178 08, IČ: 25918184.

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat od 16. 6. 2017 do 19. 6. 2017 do 16 hod. (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Soutěžící musí být v době konání soutěže a při jejím vyhlášení fanouškem facebookové stránky Suri.cz. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. Do závěrečného vyhodnocení o výhry budou zařazeny jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Soutěže se účastní fanoušci facebookové stránky Suri.cz, kteří v období 16. 6. 2017 až 19. 6. 2017 do 16. hod. zveřejní na svém facebookovém nebo instagramovém profilu příspěvek text i fotografii, a připojí k němu hashtag. Text hashtagu totožný s textem tajenky z křížovky, kterou účastník s pomocí legendy křížovky vyluští a která je zveřejněna na facebookové stránce Suri.cz. Odborná porota složená z týmu Suri.cz vyhodnotí nejoriginálnější příspěvek.

6. VÝHERCI

Výherci se stávají 3 soutěžící, jejichž příspěvek zhodnotí odborná porota složená z týmu Suri.cz jako nejoriginálnější.

7. VÝHRY

Každý ze 3 výherců obdrží poukázku na outdoorové vybavení za 500 Kč a sadu samolepek z limitované edice samolepek Suri pop-art.

8. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Jména výherců budou uveřejněna nejpozději 23. 6. 2017 na facebookovém profilu Suri.cz.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Suri.cz. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherci nepodaří kontaktovat prostřednictvím facebookové stránky Suri.cz, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci odeslání poštou. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jí nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost PFP s.r.o., se sídlem Frýdlantská 210/12, Liberec, PSČ 460 01, zapsaná u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  178 08, IČ: 25918184.

V Praze dne 12. 6. 2017